Rold Skov - Gravhøje og vandmiljøer

1 dags tur på 18 km

Sporet fører gennem hjertet af Rold Skov, fra Store Økssø i syd til Lille Blåkilde i nord. Turen går forbi søer og moser, kilder og væld - og du oplever måske historiens sus fra de mange gravhøje, hulveje og andre fortidsminder.

Under LÆS MERE nederst på siden kan du læse meget mere om oplevelserne på sporet, som turen byder på. 

Generelle oplysninger

Ridesporet går gennem Naturstyrelsens del af Rold Skov.

Der må køres med hestevogn på grusvejene.

Statsskovdistriktet (Naturstyrelsen Himmerland) er en offentlig skov, og der er i øvrigt fri ridning overalt i den nordlige del af skoven. Syd for en linie ca. gennem Mosskovgård og St. Øksø ønskes ridning generelt begrænset til de med gul hestesko afmærkede spor, bl.a. af hensyn til kronvildtet. Ridning på Rold-vandmiljøsporets sydligste del, uden gule hestesko, er dog naturligvis tilladt. Grænsen for fri ridning er vist på kortene.

Rold-vandmiljøsporet er på ca. 18 km. Efter behov kan turen forlænges mod syd på Ardensporet, som er på omkring 16 km. Ardensporet er afmærket med gule hestesko og løber i forlængelse af Roldsporet øst for Mosskovpavillonen. Kontakt med Ardensporet tillige ved hestebadestedet og mod vest. En alternativ rute til Arden ligeledes øst for jernbanen gennem Lindenborg skovdistrikt er markeret rød/hvid. Denne rute er p.t. forbeholdt Arden Sports Rideklub.

Praktiske oplysninger og kontakt:

Lokal kontaktperson: Randi Stub Petersen, 41108812 

Overnatning med heste kan tilbydes hos Safari Camping.

Ride- og Kørespor i Himmerland er lavet af en arbejdsgruppe under Dansk Islandshesteforening og Dansk Rideforbund og støttet af Friluftsrådet.

Oplevelser på sporet

Umiddelbart efter turens start træffer du den idylliske Bregnesø med blomstrende åkander, omgivet af mose med kæruld, hedelyng, klokkelyng, blåbær, revling, tyttebær og pors. Skovdistriktet har de senere år gjort en stor indsats for at pleje de relativt få vådområder i skoven. Bl.a. er flere moser, som tidligere var tilplantet med sitkagran blevet ryddet og genskabt som lysåben mose.

Skoven

Rold Skov er i dag primært en nåleskov. Den sandede og grusede morænejord sammen med en høj nedbør bevirker, at nåletræerne her har et af landets allerbedste voksesteder. Skoven er kendt for sine store, tætte bevoksninger af gamle graner. Rødgranen er dominerende, men også imponerende bevoksninger af douglasgran, sitkagran, nobilis og grandis præger skoven

Lille Blåkilde og Ravnkilde

Besøget hos de to kilder Lille Blåkilde og Ravnkilde er turens højdepunkt. Ravnkilde er nok den mest spændende, fordi sporet passerer kilden gennem det gamle vadested med udsigt til kildefeltets mange små vandstrømme. Kilden er fredet og der må hverken rides eller på anden vis ske færdsel i kildefeltet. Vest for vadestedet har kilden i 1996 fået et nyt forløb og finder  nu selv vej ned over engen på vej mod Lindenborg Å.

Lindenborg Ådal

Sporet følger på en lang strækning foden af bakkerne gennem Lindenborg ådal, hvor der er en enestående udsigt til f.eks. Gravlev kirke og den genskabte Gravlev sø med et rigt fugleliv. Store flokke af forskellige ænder ses i søen og med lidt held kan kærhøgen opleves tumle sig lavt over engene. I maj og juni sætter de mange nattergale i ådalens krat lyd på turen. Er der brug for ekstra overblik, giver en afstikker op i Pallisdal mulighed for det helt store vue over ådalen og Rebild bakker.

Lars Kjærs Hus

Den navnkundige krybskytte Lars Kjærs Hus ligger ved foden af Rebild Bakker, og er i dag indrettet som mindestue for krybskytten og hans hustru, spåkonen Marie. Lars Kjær var på trods af sine ulovligheder en agtet mand på egnen. Han havde ry for at have et imponerende kendskab til vildtet og dets vaner, og det gjorde ham i stand til at komme byttet -ofte kronvildt - på nært skudhold.

Rebild Bakker

Rebild Bakker er såkaldte "falske bakker", idet de udgør kanten af det bagved liggende morænelandskab mod ådalen, furet af smeltevandet lige efter istiden. Netop ved Lars Kjærs hus ses i bakkerne flade terrasser i flere niveauer. Lige efter istiden lå en mægtig isblok i ådalen og stemmede op for vandet, som dannede en langstrakt sø mellem bakken og isblokken. Sand og ler aflejredes på søbunden og dannede efter blokkens afsmeltning terrasser i flere nivauer i takt med at vandstanden sank.

Kovadsbækken

Sporet løber op gennem Stendalen langs Kovadsbækken. Dalbunden og dens sider er eet stort kildefelt, hvor hundredevis af bittesmå vandstrømme trænger frem fra undergrundens kalklag og samles i den hurtigt strømmende bæk. Neden for Lars Kjærs hus ses en jordvold i engen, hvor bækken engang har drevet Kogers Mølle. Betonbroen over bækken i nærheden er af nyere dato, men nok så interessant, den er nemlig en akvædukt, der ledte en del af bækkens vand over til et vidtforgrenet kanalsystem - et engvandingsanlæg på bækkens modsatte side. Fra bakkerne bag Lars Kærs hus kan man i lav eftermiddagssol tydelig se resterne af de mange kanaler.

Store Økssø

Store Økssø passeres på sporets sydligste del. Som noget specielt er her mulighed for hestebadning - dog næppe på en kølig efterårsdag. Søen er Rold skov's næststørste, 33 ha med en maximal dybde på 8 meter. Store Økssø er en ægte skovsø, omgivet af skov og mose. Den er næringsfattig og sur og vandet er farvet brunt af opløste humusstoffer. Da søen er statsejet, er her frit fiskeri. Aborre og ål er de almindeligste fiskearter. Søen tiltrækker mange fugle, bl.a. kan man i træktiden opleve store flokke af hvinænder. Er man heldig, kan man her opleve fiskeørnen styrtdykke på jagt efter bytte.